Дозволено пречекорување - Оverdraft

     

Главни предности

 • Може да се користи како дополнителен продукт за секоја фирма која има изложеност 
 • Надминување на сезонски флуктуации во паричните текови и премостување на одреден период се до наплата на побарувањата
 • Брза процедура за одобрување и едноставен пристап до потребните средства
 • Одржување на ликвидноста
 • Задоволување на потребата од финансиски средства во даден момент без потреба од дополнителни кредитни процедури

Максимален износ

Зависно од просечните месечни приливи во последната година

Годишна каматна стапка

Висината на каматната стапка зависи од  бонитетот на компанијата, видот и квалитетот на понуденото обезбедување, кредитната историја и уредноста во подмирување на обврските

Рок на отплата

12 месеци 
Обезбедување
 • Меница во форма на нотарски акт  
 • Хипотека на недвижен имот 
 • Рамковен револвинг кредит лимит

Трошоци

Провизија за одобрување

0,75% еднократно, минимум 5.000 мкд 

Без провизија за предвремено затварање


Потребни документи

 • Барање за одобрување на кредитна изложеност
 • Тековна состојба 
 • Официјални финансиски извештаи за последните 3 години
 • Финансиски извештај со просек