Платен промет со странство

Широка мрежа на кореспондентски релации со над 900 банки низ Светот.

Основни информации

 • За да извршите плаќање во странство потребно е да имате отворено девизна трансакциска сметка
 • Извршувањето на налозите е согласно терминскиот план на Банката
 • Провизии и трошоци: 0,3% од износот на средствата кој треба да се плати, или минимум 500 МКД + 300 МКД за SWIFT трошоци
 • Плаќањата во странство можете да ги извршите во сите експозитури на НЛБ Банка

Основни информации

 • За да примите средства од странство потребно е да имате отворено девизна трансакциска сметка
 • Во рок од пет дена од приемот на известувањето за приливот потребно е да ги доставите потребните документи за распределба на приливот
 • Провизии и трошоци: 0,12% од износот на приливот или минимум 500 МКД
 • Распределба на приливите од странство можете да извршите лично во сите експозитури на НЛБ Банка, како преку НЛБ Проклик електронско банкарство за правни лица.

Основни информации

 • За да извршите наплата на чек издаден од странска банка потребно е да имате отворено девизна трансакциска сметка во НЛБ Банка
 • Провизии: 1,5% од износот на чекот (минимум 100 МКД) и 620 ден фиксен трошок кој го задржува странската банка.
 • Наплата на чекот можете да извршите лично во сите експозитури на НЛБ Банка, преку електронско банкарство за правни лица – НЛБ Проклик, како и со достава на овластување (поединечно или генерално) на
  е-mail: ovlastuvanje@nlb.mk

Листа на кореспондентски банки

 

 Коресподентски банки