Депозит Класик

Депозит Класик е наменет за сите кои сакаат да ги орочат своите финансиски средства на одреден временски период.

Основни информации

  • Валута: МКД, ЕУР, УСД, ЦХФ, АУД, ГБП и други валути
  • Рок на орочување: по видување, 1, 2, 3, 6, 12, 24, 36, 48 и 60 месеци
  • Минимален влог: 2.500 МКД / 50 ЕУР
  • Каматни стапки: номинални, променливи за депозитите во МКД и фиксни за девизни депозити со рочност до 36 месеци и варијабилни за девизни депозити над 36 месеци 
  • Припис на камата: месечно или рочно (за ависта депозит – на крајот на годината)
  • Склучување на договор: во сите експозитури на Банката
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош 

Каматни стапки

МКДЕУРУСДЦХФГБПАУДДр. валути
По видување 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
1 месец 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,30% 0,01%
2 месеци 0,02%
3 месеци 0,10% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,40% 0,01%
6 месеци 0,40% 0,03% 0,03% 0,01% 0,03% 0,50% 0,01%
12 месеци 1,20% 0,15% 0,05% 0,01% 0,05% 0,70% 0,01%
24 месеци 2,30% 0,50% 0,10% 0,80%
36 месеци 2,70% 0,90% 0,20% 0,90%
48 месеци 2,90% 1,30%
+6М Еурибор
60 месеци 3,10% 1,50%
+6М Еурибор

* Каматните стапки се со важност од 10.07.2017 година.

**Каматните стапки се на годишно ниво и се променливи за депозитите во МКД согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје. Кај депозитите во девизи со рочност до 36 месеци каматните стапки се фиксни, додека кај долгорочните депозити (на 48 и 60 месеци) каматните стапки се варијабилни и се врзуваат за референтни каматни стапки, односно претставуваат збир од Фиксна каматна стапка + 6 месечен ЕУРИБОР. Доколку 6 месечниот ЕУРИБОР има вредност под нула  (во моментов е -0,372), ќе се смета дека изнесува нула.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица