НЛБ Депозит на 25 месеци

НЛБ Депозитот на 25 месеци е наменет за клиентите кои примаат плата / пензија во НЛБ Банка и за корисниците на Лично банкарство.

 

Карактеристики

  • Валута:  ЕУР
  • Рок на орочување: 25 месеци
  • Минимален влог:  250 ЕУР или 15.000 МКД
  • Каматна стапка: фиксна за депозити во ЕУР и МКД
  • Препис на камата: месечно или рочно
  • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
  • Предвремено раскнижување на штедењето: се пресметува камата по видување
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош

Каматни стапки

ВалутаРок на орочување

Каматна стапка 

ЕУР 25 месеци 0,90% - фиксна
МКД 25 месеци 1,90% - фиксна

* Каматните стапки се со важност од 15.09.2018 година.

**Каматните стапки се на годишно ниво согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица

 

 

За повеќе информации кликни тука