Традиционален депозит

Традиционалниот депозит е наменет за сите кои сакаат да ги орочат своите финансиски средства на одреден временски период.

Основни информации

  • Валута: МКД, ЕУР, УСД, ЦХФ, АУД, ГБП и други валути
  • Рок на орочување: по видување, 1, 2, 3, 6, 12, 24, 36, 48 и 60 месеци
  • Минимален влог: 2.500 МКД / 50 ЕУР
  • Каматни стапки: номинални, променливи
  • Припис на камата: месечно или рочно (за ависта депозит – на крајот на годината)
  • Склучување на договор: во сите експозитури на Банката
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош 

Каматни стапки

МКДЕУРУСДЦХФГБПАУДДр. валути
По видување 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
1 месец 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,02% 0,60% 0,01%
2 месеци 0,02%
3 месеци 0,10% 0,03% 0,04% 0,01% 0,04% 0,70% 0,01%
6 месеци 0,40% 0,05% 0,05% 0,01% 0,05% 1,00% 0,01%
12 месеци 1,20% 0,30% 0,10% 0,01% 0,10% 1,20% 0,01%
24 месеци 2,30% 0,80% 0,20% 0,20% 1,40%
36 месеци 2,70% 1,10% 0,36% 0,34% 1,45%
48 месеци 2,90% 1,30%
60 месеци 3,10% 1,50%

* Каматните стапки се со важност од 15.05.2017 година.

**Каматните стапки се на годишно ниво и се променливи согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица