НЛБ мКлик кредит

Како никогаш досега!

 

НЛБ Потрошувачки кредити, за нови почетоци!

Аплицирајте до 31.10.2020 година за НЛБ Потрошувачките кредити и искористете ги промотивните поволности!

 

  • 35 месеци фиксна каматна стапка!
  • Без трошоци за одобрување!
  • Бесплатна Visa и Mastercard кредитна картичка!

 

Максимален износ

До 600.000 МКД 
Годишна каматна стапка

6,52% варијабилна за цел период (НРКС + 5%)

Рок на отплата

До 84 месеци, или до 75 години старост 
Услов

Приматели на плата / пензија во НЛБ Банка
Обезбедување

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
Трошоци

БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДО 31-ВИ ОКТОМВРИ!

БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА АПЛИКАЦИЈА

БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА

Начин на аплицирање Директно преку НЛБ мКлик мобилното банкарство

*    6.72% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка варијабилна  6,52%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 0 МКД, трошок за апликација од 0 МКД
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.
***Како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РСМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна каматна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,52%.

Како да аплицирате за НЛБ мКлик кредит?

1

Преземете ја НЛБ мКлик апликацијата, брзо и лесно преку Google Play или App Store и активирајте НЛБ мклик пакет со привилегија за плаќање.

2

Изберете го полете Аплицирај за кредит на главниот екран. Следете го процесот на аплицирање, внесете го максималниот износ на кредит и рок на отплата и пополнете ги сите потребни полиња.

.

3

По одобрувањето на Вашето барање за кредит, средствата од кредитот ќе ги добиете веднаш, директно на Вашата трансакциска сметка.