Трајни налози

Трајни налози за навремено плаќање на Вашите редовни трошоци, без потреба од посета на експозитура.

Карактеристики

  • Вашите сметки се секогаш платени навреме и не морате да размислувате кога треба да платите одредена сметка
  • Пониски провизии за плаќање преку траен налог
  • Плаќање на Вашите сметки без потреба да посетите експозитура на Банката
  • Можност за интерни и екстерни трајни налози (плаќање на обврски по кредити, картички, уплати за депозит, плаќање на режиски трошоци итн.)

Трошоци и провизии