НЛБ Банка АД Скопје известува дека реализираше зделка со Нова Љубљанска банка д.д., Љубљана по основ на склучен Договор за субординиран заем на износ од 10 милиони ЕУР.

 

 

 

Нова Љубљанска банка д.д., Љубљана е доминантен сопственик на НЛБ Банка АД Скопје со 86,97% учество во вкупниот број на акции на Банката.

 

 

Субординираниот заем се квалификува како дополнителен Tier II капитал за Банката.